top of page

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens over opdrachtgevers en cliënten die L-Act nodig heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden. L-Act is ervan op de hoogte dat deze gegevens persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) .

Doel : L-Act staat garant voor geheimhouding van alle informatie die zij heeft gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst. Ze gebruikt deze informatie uitsluitend voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

Bewaartermijn : Bij beëindiging van een overeenkomst met een opdrachtgever of cliënt bewaart L-Act alle tot de persoon van de cliënt te herleiden gegevens gedurende vier kalenderjaren. Daarna vernietigt L-Act deze gegevens. De gegevens worden op papier en/of digitaal bewaard. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht worden gedurende de daarvoor geldende termijn van 10 jaar bewaard.

Verstrekking aan derden : L-Act behandelt alle informatie over individuele cliënten, die zij voor de uitvoering van een overeenkomst verkrijgt, vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende persoon aan derden verstrekt. Dit gebeurt alleen als hierover afspraken zijn gemaakt in de overeenkomst of indien L-Act hiertoe wettelijk verplicht is.

Geheimhoudingsplicht : L-Act zorgt voor naleving van de geheimhoudingsplicht.
L-Act informeert alle bij de uitvoering van haar werkzaamheden betrokken personen over deze privacyverklaring en de behandeling van de gegevens.

bottom of page